Het bestuur van de Fragiele X Vereniging nodigt u van harte uit deel te nemen aan onze jaarlijkse ALV. Deze vindt deze keer online plaats op zaterdag 30 januari a.s. om 10:30 uur. Aansluitend aan de ALV (van 11:30-12:30 uur) is er de gelegenheid deel te nemen aan interessante online gespreksgroepen. Hieronder vindt u de agenda en de onderwerpen voor de gespreksgroepen.

Let op: voor deelname aan de ALV vergadering en voor deelname aan een van de gespreksgroepen meldt u zich van te voren aan bij ons secretariaat via info@fragielex.nl. Vermeld in uw aanmelding aan welke gespreksgroep u wenst deel te nemen. U heeft al een mail ontvangen voor deelname aan de ALV. Als u in de vergadering komt, ontvangt u een code op uw mobiele nummer om de deelname te activeren.

Agenda ALV 30 januari 2021 (10.30 – 11.30 uur)
Opening

  1. Voorstellen bestuursleden en benoemingen bestuur. Het bestuur draagt Lidwien Bernsen voor als algemeen bestuurslid en stelt voor Bas Douwes te herbenoemen als voorzitter
  2. Mededelingen (terugblik online contactdag; vooruitblik familiedag / contactdag 2021)
  3. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 11 november 2019
  4. Toelichting op het JAARVERSLAG 2019
  5. Aftreden en instellen nieuw kascommissielid (kandidaten kunnen zich nu al aanmelden via info@fragielex.nl)
  6. Toelichting op CONCEPT BELEIDSPLAN Fragiele X Vereniging Nederland 2021 – 2023_ December 2020
  7. Toelichting op de voortgang van de lopende verenigingsprojecten door onze projectencoördinator Joris Hercules
  8. Boek “Welkom op de show”- meer onder de aandacht brengen (scholen / speciaal onderwijs / dagbesteding)
  9. Rondvraag en sluiting om 11:30 uur

Gespreksgroepen (11:30 – 12:30 uur)

Per gespreksgroep wordt een aparte Teamsvergadering georganiseerd. De gespreksgroepen zijn alleen voor leden van de vereniging. Per gespreksgroep is een bestuurslid aanwezig als moderator.

Groep 1: Corona: wat kan er wel met je kind thuis en hoe zorg je ook voor jezelf
Groep 2: Corona: je uitwonende zoon/dochter in coronatijd
Groep 3: Ervaringen met de Fragiele X Poli van het Erasmus MC en van ’s Heeren Loo
Groep 4: Premutatie
Groep 5: FXTAS
Groep 6: (jonge) vrouwen met Fragiele X

Graag tot zaterdag 30 januari a.s.